Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Heeren Handelsmij BV hodn Isolatieheld.nl. Gevestigd te Hilvarenbeek.
1. Definities

1.1. Verkoper: de besloten vennootschap Heeren Handelsmij BV hodn Isolatieheld.nl

1.2. Koper: de wederpartij van Heeren Handelsmij BV hodn Isolatieheld.nl

1.3. Algemene voorwaarden: deze leverings- en betalingsvoorwaarden van Heeren Handelsmij BV hodn Isolatieheld.nl

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten van of met verkoper zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Indien koper in de aanvaarding van de offerte verwijst naar door koper gehanteerde algemene voorwaarden zonder de algemene voorwaarden van verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk uit te sluiten, zijn de algemene voorwaarden van verkoper desondanks toch van toepassing.

2.3. De toepasselijkheid van de eventueel door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze door koper toepasselijk zijn verklaard in zijn uitnodiging tot het uitbrengen van een offerte en/of zijn aanvaarding van een uitgebrachte offerte, zoals bedoeld in het vorige lid, en/of op enige andere wijze.

2.4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden en/of de tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van toepassing, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd door verkoper en gelden slechts ten aanzien van die specifieke overeenkomst, op welke de bedoelde afwijkingen en/of aanvullingen betrekking hebben. Ondanks dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.

3. Offertes

3.1. offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is aangegeven, en zijn slechts geldig gedurende 30 dagen na dagtekening of zoveel langer of korter als in de offerte zelf is aangegeven. Offertes kunnen door verkoper binnen 5 werkdagen na ontvangst van aanvaarding worden herroepen, in welk geval de overeenkomst wordt geacht nimmer tot stand te zijn gekomen.

3.2. Brochures, prijslijsten en andere bescheiden, evenals de daarin opgenomen afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen en/of andere gegevens, zijn geheel vrijblijvend, tenzij de juistheid daarvan uitdrukkelijk door verkoper is gegarandeerd.

3.3. De offerte is gebaseerd op de door koper verstrekte gegevens, zodat verkoper hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

3.4. Toezending van een offerte en/of andere bescheiden verplicht verkoper niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met verkoper pas dan tot stand nadat zij een opdracht c.q. aanbod schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.

4.2. Wijkt de aanvaarding door koper van een offerte van verkoper slechts op ondergeschikte punten af, dan komt, in afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW,desondanks geen overeenkomst tot stand, tenzij verkoper de afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk accepteert.

4.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen met verkoper of haar personeel en/of ondergeschikten, binden verkoper slechts indien deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

4.4. Verkoper kan verlangen dat koper een order schriftelijk en gespecificeerd bevestigt. Indien koper aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, is verkoper niet gehouden de order uit te voeren.

4.5. In geval van een opdracht door koper zonder voorafgaande aanbieding door verkoper komt een overeenkomst pas dan tot stand, wanneer verkoper deze binnen 8 dagen na ontvangst bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging.

4.6. Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de voorwaarde dat koper – uitsluitend ter beoordeling van verkoper – voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Verkoper is gerechtigd te allen tijde, onder opschorting van de verplichtingen van verkoper, van koper (aanvullende) zekerheid te eisen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Koper verleent op eerste verzoek de gevraagde (extra) zekerheid.

5. Prijzen

5.1. Verkoper berekent in principe haar prijzen exclusief € 40,00 verzending en afhandelingskosten, exclusief BTW, doch behoudt zich het recht voor eenzijdig ter zake bepaalde producten en/of hoeveelheden en/of afstanden extra vracht- en behandelingskosten in rekening te brengen.

5.2. Voor zendingen met een factuurwaarde van minder dan € 1.500,- kan een redelijke toeslag voor behandeling- en vrachtkosten in rekening worden gebracht.

5.3. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst geldende materiaal- en/of grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, belastingen etc.. Indien deze kosten na het tot stand komen van de overeenkomst stijgen, is verkoper bevoegd om deze kostenstijging eenzijdig aan koper door te berekenen zonder dat, dat voor koper een grond voor ontbinding oplevert. Een verlaging van genoemde kosten kan in mindering worden gebracht op de overeengekomen prijs.

5.4. De door koper te betalen prijs is gelijk aan de prijs vermeld in de opdrachtbevestiging dan wel, indien de prijs niet in de opdrachtbevestiging staat vermeld, de prijs die door verkoper op dat moment in de prijslijsten van verkoper wordt vermeld en/of tegenover al haar kopers wordt gehanteerd, een en ander behoudens eventuele verhogingen of verlagingen op grond van de voorgaande leden in dit artikel.

5.5. Alle eventuele termijnen in de offerte zijn slechts gemaakt ten behoeve van verkoper en gelden als streeftermijnen.

6. Betaling

6.1. Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het hierna bepaalde, binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen en/of klachten over het door verkoper geleverde geven koper niet het recht om de betaling van de facturen op te schorten of te verrekenen.

6.2. Enige betaling door koper wordt geacht te zijn gedaan tot voldoening van de oudste nog openstaande vordering van verkoper op koper.

6.3. Indien koper met tijdige betaling in gebreke blijft, is hij van rechtswege – en derhalve zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim, zodat hij alsdan een rente verschuldigd is van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente c.q. wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand.

6.4. Alle door verkoper te maken buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, teneinde betaling van openstaande facturen te verkrijgen, worden ten laste van koper gebracht, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten tenminste 15% exclusief BTW belopen van het door koper verschuldigde inclusief rente en dat ter zake de gerechtelijke kosten de daadwerkelijke kosten van de raadsman, die door de betreffende raadsman als dan zullen worden opgegeven, integraal ten laste van koper zullen worden gebracht.

6.5. In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van koper of een aanvraag daartoe, overlijden, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van koper, een besluit van koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van koper, niet tijdige en/of onvolledige betaling door koper, beslag ten laste van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar en is verkoper gerechtigd terstond haar verplichtingen op te schorten en onmiddellijke betaling dan wel deugdelijke zekerheidstelling te vorderen dan wel alle nog lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring gericht aan koper, een en ander onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.

7. Levering

7.1. Het transport van de goederen geschiedt voor risico van koper, dus ook indien franco levering is overeengekomen. ongeacht of de vervoerder door verkoper of door koper is aangewezen. Het transport is ook voor risico van koper, indien door de vervoerder de verklaring op de vrachtbrief wordt gevorderd, althans daarop de verklaring voorkomt, dat alle schade gedurende transport voor rekening van de afzender is.

7.2. De door verkoper gestelde leveringstermijn is een streeftermijn. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding of boete hoegenaamd ook, tot het weigeren van de zaken en/of het object, tot opschorting of verrekening of tot geheel of gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst, zelfs niet na een schriftelijke sommatie van koper. Ontbinding is slechts toegestaan bij overschrijding van de in de schriftelijke sommatie gestelde nadere termijn, indien en voor zover van koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

7.3. Is koper een vooruitbetaling verschuldigd, dient hij (aanvullende) zekerheid te stellen of dient hij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst informatie ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat – naar het oordeel van verkoper – de betaling geheel is ontvangen, de (aanvullende) zekerheid is gesteld, of de informatie ge¬heel ter beschikking is gesteld. Koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze eventueel vertraagde aflevering te lijden schade.

7.4. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.5. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving of tijdige uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet of niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, werkstaking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook, machineschade, diefstal, zodanig ziekteverzuim van personeel van verkoper dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, vorst, storm of ander onwerkbaar weer, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs en/of andere derden die door verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, belemmerde scheepvaart, maatregelen van de overheid die een belemmering opleveren, natuurrampen, wijzigingen in de valutaverhoudingen, prijsstijgingen, etc..

7.6. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

7.7. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door de overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het al afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden middels een aan verkoper te richten schriftelijke verklaring onder de verplichting om hetgeen hem reeds geleverd is aan verkoper voor rekening en risico van de koper te retourneren, indien en voor zover koper kan aantonen, dat de reeds afgeleverde goederen door hem niet doeltreffend kunnen worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

7.8. Wanneer de goederen niet door koper worden afgenomen, worden deze goederen te zijner beschikking gesteld en voor zijn rekening en risico opgeslagen.

8. Eigendomsvoorbehoud en risico

8.1. De eigendom van alle aan koper geleverde goederen gaat pas op hem over op het moment dat de volledige koopprijs met eventuele kosten en rente door hem aan verkoper is voldaan of daarvoor naar het oordeel van verkoper afdoende zekerheid heeft gesteld. Tot die tijd behoudt verkoper zich de eigendom van alle door haar geleverde goederen voor.

8.2. Zolang de eigendom niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

8.3. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper.

8.4. Koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom afdoende tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan verkoper. ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra verkoper dit verzoekt, door koper aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van verkoper op koper.

8.5. Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper tekort schiet of verkoper goede grond geeft te vrezen dat koper in die verplichtingen zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen onverminderd het recht van verkoper op volledige betaling van de facturen alsmede rente en kosten. Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op eerste verzoek van verkoper op straffe van verbeurte van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 750,00 per dag voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

8.6. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is koper verplicht van zijn kopers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

8.7. Koper verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn kopers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Koper verbindt zich verder, voornoemde vorderingen, zodra verkoper de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen op de wederpartij uit welken hoofde dan ook.

9. Reclames

9.1. Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen, indien zij haar – rechtstreeks – binnen 14 dagen na levering van de betreffende goederen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na verloop van deze termijn worden door verkoper geen reclames meer geaccepteerd behoudens wanneer zij dat alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk erkent.

9.2. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt koper geacht de geleverde roerende zaken te hebben geaccepteerd.

9.3. Klachten op grond van uiterlijk zichtbare gebreken vervallen, indien de koper niet duidelijk bij ontvangst der goederen op de vrachtbrief dan wel het ontvangstbewijs het beweerde gebrek heeft doen aantekenen. Eveneens op straffe van verval dient koper verkoper vervolgens binnen zeven dagen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in kennis te stellen.

9.4. Ingeval koper zijn klachten tijdig ter kennis heeft gebracht van verkoper – derhalve binnen zeven respectievelijk veertien dagen – dient koper hangende het door verkoper alsdan in te stellen onderzoek de betrokken goederen ter beschikking van verkoper onder zich te houden, tenzij verkoper de terugzending daarvan verlangt.

9.5. Indien de reclame gegrond wordt bevonden, is verkoper slechts verplicht de betreffende goederen, waarover terecht gereclameerd is, te vervangen, zonder dat koper daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De gegrondbevinding van een reclame geeft koper niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.6. Verkoper levert de door haar verkochte goederen onder de normale fabrieksgarantie. Deze garantie beperkt zich tot het in orde brengen van de betreffende goederen dan wel de vervanging daarvan, zulks naar keuze van verkoper. Omtrent de vraag of de goederen wel of niet onder fabrieksgarantie vallen beslist uitsluitend de fabriek.

9.7. Het indienen van een reclame geeft koper nimmer het recht de (betalings)verplichtingen op te schorten of niet na te komen.

10. Aansprakelijkheid en schadeplichtigheid

10.1. Koper is verplicht te handelen overeenkomstig de bij de geleverde goederen bijgesloten bijsluiter, opdat opslag en gebruik van de geleverde goederen conform de door de fabriek gegeven richtlijnen geschiedt. Het niet in acht nemen van de bijsluiter ontslaat verkoper van iedere aansprakelijkheid en schadeplichtigheid. Op koper rust te bewijslast dat hij gehandeld heeft overeenkomstig de bijsluiter.

10.2. Voor de toepassing van de door verkoper geleverde producten ten opzichte van derden aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

10.3. Koper verbindt zich verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen van derden die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst tussen koper en verkoper.

10.4. Verkoper is onder geen omstandigheid, uit welke oorzaak dan ook, aansprakelijk tot vergoeding van schade, anders dan tot het beloop van het bedrag dat in het betreffende geval onder de verzekering van verkoper onder de verzekering wordt uitgekeerd en uiteraard indien en voor zover de verzekering van verkoper dekking verleent.

10.5. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.

10.6. Rechtsvorderingen van welke aard dan ook jegens verkoper vervallen in ieder geval na verloop van 1 jaar na levering van het gekochte.

10.7. Alle aanspraken op eventuele schadeclaims of garanties vervallen, indien koper zijn betalingsverplichtingen niet stipt is nagekomen.

11. Ontbinding

11.1. In geval koper enige verplichting jegens verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, (een aanvraag tot) surseance van betaling, faillissement, of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling in het kader van de WSNP van koper, ondercuratelestelling of onderbewindstelling of overlijden van koper, het besluit van de wederpartij tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van koper alsmede indien executoriaal beslag te zijnen laste wordt gelegd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ter keuze aan verkoper, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de verdere toekomende rechten van verkoper.

11.2. Indien verkoper de uitvoering der overeenkomst opschort en later het werk alsnog voltooit, is koper verplicht de schade, welke verkoper heeft geleden, aan haar te vergoeden.

11.3. Wanneer verkoper de overeenkomst ontbindt, is koper of diens rechtsopvolger verplicht de volledige koopsom/aannemingssom aan haar te betalen onder aftrek van de kostprijs van de door verkoper door de niet of niet-volledige uitvoering van de overeenkomst niet-gebruikte materialen en niet uitgegeven lonen, één en ander volgens de berekening van verkoper, die voor koper bindend zal zijn.

12. Toepasselijk recht, competentie

12.1. Op alle door verkoper gedane offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen zullen beslecht worden door de rechtbank Breda, tenzij verkoper de voorkeur mocht geven aan de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van koper. Bij alle geschillen behorende tot de bevoegdheid van de sector kanton van enige rechtbank gelden de wettelijke bepalingen.

12.3. Lid 2 laat onverlet het recht van verkoper om het geschil te laten beslechten door middel van Arbitrage.